Skolpsykologutredning

Den här informationen vänder sig framförallt till dig som vårdnadshavare, som har blivit erbjuden en skolpsykologutredning hos mig via ditt barns rektor. Jag beskriver här hur en utredning vanligtvis går till och vad den kan leda till. 

Varför utredning?

En psykologutredning syftar alltid till att kartlägga barnets styrkor och svårigheter och att svara på en frågeställning. Frågeställningen gäller ofta om barnet har några specifika svårigheter som hindrar dess förmåga att tillgodogöra sig undervisningen eller om barnet har generella svårigheter som exempelvis en sen kognitiv utveckling. Ibland undrar man över barnets begåvningsnivå och om föräldrarna skulle ha rätt att ansöka om en särskoleplacering för barnet.

Som legitimerad psykolog jobbar jag under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att samtalen journalförs, att jag har tystnadsplikt gentemot skolpersonalen och att båda vårdnadshavarna måste samtycka till att utredningen genomförs och vara införstådda med vad det innebär.

Hur går en utredning till?

Första steget i en utredning är att jag träffar föräldrarna tillsammans med pedagogerna. Ni får då berätta vilka styrkor och svårigheter ni ser hos ert barn och pedagogerna får ge sin bild. Det är inte ovanligt att man ser olika saker eftersom hemmiljön och skolmiljön ställer så olika krav på barnet. Jag vill också träffa er föräldrar själva en stund eftersom det kan finnas saker ni vill berätta eller fråga om utan att pedagogerna är med. Jag vill också ställa frågor kring barnets tidiga utveckling och det brukar vara lämpligast att göra det i ett enskilt samtal.

Efter samtalen med de vuxna träffar jag barnet för att göra olika uppgifter tillsammans. Det sker oftast i ett avskilt rum på skolan, men om ni tycker det är lämpligare kan ni välja att följa med barnet till mitt kontor i centrala Växjö. Till skillnad från de uppgifter som barnet vanligtvis gör i skolan, som är avsedda att mäta inhämtade kunskaper, så är de neuropsykologiska uppgifterna avsedda att spegla hur barnet löser nya problem och uppgifter som man inte tränat på innan. På så sätt kan man se hur barnet löser uppgifterna jämfört med vad som förväntas utifrån barnets ålder.

Föräldrar och lärare brukar ibland få fylla i skattningsformulär om vilka beteenden barnet uppvisar hemma och i skolan. Jag brukar också ta del av pedagogiska utredningar och om det finns tidigare psykologutredningar gjorda. Jag väger sedan samman all information från tidigare utredningar, skattningsformulär, samtalen med er och barnets testresultat och gör en analys av det.

Sedan träffar jag er föräldrar för att diskutera resultaten av utredningen och vi får möjlighet att prata om det är lämpligast att vi träffar pedagogerna tillsammans eller om jag träffar dem på egen hand för att informera om utredningen. När det är lämpligt kan jag också träffa barnet tillsammans med en förälder eller en pedagog för att berätta på ett anpassat sätt vad vi kommit fram till.

Vad kan en utredning leda till?

En utredning ska leda till en ökad förståelse för barnets styrkor och svårigheter, så att kraven kan anpassas och rätt stöd till inlärning sättas in. En utredning kan också leda till att diagnosen Intellektuell Funktionsnedsättning (tidigare kallad utvecklingsstörning) ställs. Det är en diagnos som ger vissa rättigheter för barnet, exempelvis rätten att ansöka om särskoleplacering och möjligheter att få stöd från barn- och ungdomshabiliteringen. Vidare kan det ibland framkomma att det kan handla om någon neuropsykiatrisk diagnos, som exempelvis ADHD eller autism. I sådant fall erbjuds föräldrarna remiss till lämplig instans för vidare utredning.  

Hur pratar jag med mitt barn om utredningen?

Jag brukar rekommendera att man väntar med att prata med barnet till några dagar innan det är dags för testning. Man kan då nämna att barnet ska få träffa någon och göra lite olika uppgifter så att föräldrarna och lärarna ska få veta hur de ska kunna stötta barnet bättre. Ofta känner föräldrarna en större oro inför utredningen än vad barnet gör och de flesta barn är vana att få gå undan och  göra uppgifter med någon i skolan. Om du har ett barn som har ett stort behov av förberedelse så kan vi prata om hur vi gör det på bästa sätt för ditt barn när vi ses vid det första samtalet. Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har några frågor. Mina kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt.